मुक्तिनाथ बैंकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मृतक ऋणीको साँवा ब्याज मिनाहा गर्यो